Kodeksy postępowania dla sektora medycznego

25 lutego 2021 |

15 lutego 2021 r. Prezes UODO pozytywnie zaopiniował projekt „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” oraz projekt „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” opracowany przez Polską Federację Szpitali, z zastrzeżeniem kwestii monitorowania podmiotów publicznych, która musi zostać doprecyzowana w obu projektach. Informacja została podana do publicznej wiadomości 23 lutego 2021 r..

Dwa Kodeksy dla ochrony zdrowia

Przetwarzanie danych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą związane jest w głównej mierze z przetwarzaniem danych szczególnych kategorii- dotyczących zdrowia pacjentów. Dlatego też kodeks postępowania dla tego sektora od samego początku obowiązywania RODO był nie tylko wyczekiwany ale i niezwykle potrzebny. Kodeksy te z pewnością rozwieją wątpliwości podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie stosowanych zabezpieczeń, zakresu przetwarzanych danych czy oceny ich roli w procesie przetwarzania ( jako administratora czy podmiotu przetwarzającego).

Prezes UODO 15 lutego 2021 r. wydał pozytywną opinię w zakresie dwóch kodeksów postępowania dotyczących ochrony zdrowia:

 • Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia” opracowany przez Polską Federację Szpitali http://rodowzdrowiu.pl/
 • Kodeks postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”- https://uodo.gov.pl/pl/426/1109

Opinię dotyczącą zatwierdzenia projektów kodeksów postępowania znajdziecie Państwo na stronie UODO: https://uodo.gov.pl/pl/138/1923

Czym są kodeksy postępowania ?

Art. 40 RODO przewiduje tworzenie kodeksów postępowania mających pomóc we właściwym stosowaniu rozporządzenia – z uwzględnieniem specyfiki różnych sektorów dokonujących przetwarzania oraz szczególnych potrzeb mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zrzeszenia i inne podmioty reprezentujące określone kategorie administratorów lub podmioty przetwarzające mogą zatem opracowywać lub zmieniać kodeksy postępowania lub rozszerzać ich zakres, aby doprecyzować zastosowanie RODO, między innymi w odniesieniu do:

 • rzetelnego i przejrzystego przetwarzania;
 • prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów w określonych kontekstach;
 • zbierania danych osobowych;
 • pseudonimizacji danych osobowych;
 • informowania opinii publicznej i osób, których dane dotyczą;
 • wykonywania przez osoby, których dane dotyczą, przysługujących im praw;
 • informowania i ochrony dzieci oraz sposobu pozyskiwania zgody osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem;
 • środków i procedur, o których mowa w art. 24 i 25 RODO, oraz środków zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania;
 • zgłaszania organowi nadzorczemu naruszeń ochrony danych osobowych oraz zawiadamiania o takich naruszeniach osób, których dane dotyczą;
 • przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; lub
 • postępowań pozasądowych oraz innych trybów rozstrzygania sporów w celu rozstrzygania sporów między administratorami a osobami, których dane dotyczą, w zakresie przetwarzania, bez uszczerbku dla praw osób, których dane dotyczą.

Organ nadzorczy (w Polsce- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) wydaje opinię o zgodności projektu kodeksu, zmiany lub rozszerzenia z rozporządzeniem i zatwierdza taki projekt kodeksu, zmiany lub rozszerzenia, jeżeli uzna, że stanowią one odpowiednie zabezpieczenia.

Monitorowaniem przestrzegania kodeksu postępowania może się zajmować podmiot, który dysponuje odpowiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu i został akredytowany w tym celu przez właściwy organ nadzorczy.

Kodeksy postępowania to nic innego jak zatwierdzony przez organ nadzorczy drogowskaz, wskazujący prawidłową drogę w przetwarzaniu danych w danym sektorze.

Obecnie czekamy na publikację oficjalnych zatwierdzonych kodeksów postępowania dla sektora medycznego w ich finalnym kształcie oraz na wyklarowanie się podmiotów certyfikujących.


Wpis nie stanowi porady ani opinii prawnej w rozumieniu przepisów prawa oraz ma charakter wyłącznie informacyjny. Stanowi wyraz poglądów jego autora na tematy prawnicze związane z treścią przepisów prawa, orzeczeń sądów, interpretacji organów państwowych i publikacji prasowych. Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy Sp.K. i autor wpisu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne skutki decyzji podejmowanych na jego podstawie.


Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ